کیمیای سعادت - جلد ۱(قسمت دوم)

دنباله قسمت اول 

اثر ابوحامد امام محمد غزالی

 

رکن اول در عبادات است و آن ده اصل است : اصــل اول درست کردن اعتقــاد اهل سنّت و جماعت؛ اصل دوم به طلب علم مشغول شدن ؛ اصل ســوم در طهارت ؛ اصل چــهارم در نماز خواندن ؛ اصل پنــجم در زکات ؛ اصل شــشم در روزه ؛ اصل هفــتم در حج کردن است ؛ اصل هشــتم در قــرآن خواندن ؛ اصل نــهم در ذکر و تسبیح ؛ اصل دهــم در وردها و وقت عبادات راست داشتن .

رکن دوم در آداب معاملات و آن نیز ده اصل است : اصل اول آداب نان خوردن ؛ اصل دوم آداب نکاح کردن ؛ اصل ســوم آداب کسب و تجارت ؛ اصل چــهارم در طلب حلال ؛ اصل پنجم آداب صحبت خلق ؛ اصل شــشم آداب عزلت ؛ اصل هفــتم آداب سفر ؛  اصل هشــتم آداب سماع و وجد ؛ اصل نــهم آداب امر معروف و نهی از منکر ؛ اصل دهــم آداب ولایت داشتن .

رکن سـوم در بریدن عـقــبات راه دین که آن را مُـهـلِکـات گویند و آن نیز ده اصل است : اصل اول پیــدا کردن ریاضت نفس و علاج خوی بد و به دست آوردن خوی نیـــک ؛ اصل دوم اندر شـهوت شکم و فرج ؛ اصل سـوم در علاج شـَـرَهِ سخن و آفات زبان ؛ اصل چهـارم در علاج بیماری خشم و حقد و حسد ؛ اصل پنــجم در دوستی دنیا و بیماری طمع ؛ اصل شــشم اندر علاج بخل و حرص جمع کردن مال ؛ اصل هفــتم اندر علاج دوستی جاه و حشمت و آفت آن ؛ اصل هشــتم اندر علاج ریا و نفاق در عبادات ؛ اصل نــهم اندر علاج کبر و عـُجب؛ اصل دهــــم اندر علاج غفـلت و ضلالت و غرور .

رکن چهارم در منجیات و این نیز ده اصل است : اصل اول در توبه و بیرون آمدن از مظالم ؛ اصل دوم در صبر و شکر؛ اصل ســوم در خوف و رجا ؛ اصل چهــارم در درویشی و زهد ؛ اصل پنــجم در صدق و اخلاص ؛ اصل شـشم در محاسبه و مراقبه ؛ اصل هفـتم در تفکـــّـــر ؛ اصل هشــتم در توحیـــــد و توکــّـل ؛ اصل نــهم در محبت و شوق ؛ اصل دهـــم در ذکر مرگ . 

                                                                             ادامه دارد...

 

نوشته شده در شنبه نهم شهریور 1387ساعت 7:36 بعد از ظهر توسط درویش علی| |
احتراما به استحضار خوانندگان گرامی می رسانم :

از این پس بلطف و مدد پیر در میان موضوعات و مطالب تارنمای اینحقیر ، گزیده ای

از گنجینه کیمیای سعادت اثر ابوحامد امام محمد غزالی ، تقدیم به سالکان الی الله

خواهد شد .


 

کیمیای سعادت - جلد ۱(قسمت اول)

 

اثر ابوحامد امام محمد غزالی


عنوان مسلمانی:

- اما عنوان اول آن است که حقیقت خود بشناسد.

- و عنوان دوم آن است که خدای  تعالی بشناسد.

- و عنوان سوم آن است که حقیقت دنیا را بشناسد.

- و عنوان چهارم آن است که حقیقت آخرت را بشناسد.

ارکان  معاملت مسلمانی :

«و اما ارکان اين معاملت مسلمانی چهار است:

 دو به ظاهر تعلق دارد و دو به باطن. آن دو که به ظاهر تعلق دارد:

رکن اول گزاردن فرمان حق است، که آن را عبادات گويند.

رکن دوم نگاه داشتن ادب است اندر حرکات و سکنات و معيشت، که آنرا معاملات گويند.

و اما آن دو که به باطن تعلق دارد:

يکی پاک کردن دل است از اخلاق ناپسنديده؛

 چون خشم و بخل و حسد و کبر و عُجب و ريا، که اين اخلاق را مهلکات گويند

 و عَقَباتِ راه دين گويند.

و ديگر رکن آراستن دل است به اخلاق پسنديده،

 چون صبر و شکر و محبت و رضا و رجا و توکل، که آنرا مُنجيات گويند.»

                                                                                           ادامه دارد...

 

نوشته شده در چهارشنبه ششم شهریور 1387ساعت 9:31 قبل از ظهر توسط درویش علی| |